Obsah

Obecní úřad v současné době vyřizuje následující agendy:

   

Evidence obyvatel

Zajišťuje organizačně a technicky sčítání lidu, domů a bytů.

Spolupracuje při sčítání obyvatel se sčítacími komisaři a sčítacími revizory a ČSÚ.

Udržuje a provádí změny v seznamech voličů.

Zajišťuje organizačně a technicky volby do ZO a zákonodárných sborů.

Vede evidenci obyvatel na přihlašovacích lístcích k trvalému pobytu.

Provádí změnu místa trvalého pobytu občana za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

Provádí vyřízení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Nabírá hlášení občana o doručovací adrese (případnou změnu nebo zrušení doručovací adresy).

Poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

Vede řízení rušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

Aktualizuje počítačovou databázi evidence obyvatel.

Zajišťuje vypracování zpráv o pobytech občanů pro jiné státní orgány.

Vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel.

Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidence obyvatel dle platných právních předpisů.

Zajišťuje ohlašovací činnost a spolupráci s jinými orgány veřejné moci za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

Plní další úkoly vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel.

Vede evidenci čísel popisných a jejich přidělení a rušení.

 

Matrika

Vede agendu narození, uzavření manželství a úmrtí.

Nabírá žádosti o zápis matričních událostí do zvláštní matriky.

Provádí ověřování opisu listin a podpisu na listinách.

Povoluje změny jména a příjmení.

Přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti.

Vydává matriční doklady pro cizinu.

Zpracovává statistická hlášení v oblasti matriky.

Nabírá žádosti o státní občanství ČR v zákonem stanovených situacích.

Vydává osvědčení k uzavírání církevních sňatků.

Přijímá hlášení o odcizení, ztrátě, zničení či poškození občanského průkazu a cestovního dokladu dle platných právních předpisů.

Nabírá žádosti o zprostředkování kontaktu pro ministerstvo vnitra dle zákona o evidenci obyvatel.

Vybírá správní poplatky na úseku matrik.

Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidenci obyvatel na úseku matrik dle platných právních předpisů.

 

Czech Point a základní registry

Vydává výpisy v rámci Czech Pointu.

Zabezpečuje agendu základních registrů.

 

Úřední deska

Zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Petřvald v souladu s právními předpisy.

 

Poskytování informací

Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Zajišťuje zpracování výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a její předložení ke schválení radě obce a následné zveřejnění.

Zajišťuje zveřejňování podaných informací.

Zajišťuje zveřejňování všech rozhodnutí a informací požadovaných zákonem o svobodném přístupu k informacím.

 

Životní prostředí 

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu.

 

Poplatky

Vybírá místní poplatky (např. poplatek za psy, platby za odvoz odpadů, vodné, stánkový prodej, za hlášení místním rozhlasem...)
Vybírá místní poplatky za nájmy obecních bytů a nebytových prostor.
 

Hřbitov

Provádí agendu místního hřbitova.

 

Problematika RO a ZO

Připravuje materiály pro radu obce a zastupitelstvo obce - při použití z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

Sociální zabezpečení

Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění.

 

Odpady

Zprostředkovává změnu vývozu popelnice, výměnu poškozené nádoby.

Zajišťuje odvoz zeleného odpadu z přistavených kontejnerů.

Prodává igelitové pytle OZO na odpad.

Zajišťuje štěpkování větví ve dvoře starého OÚ.