Obsah

Projekt „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“

Typ: ostatní
Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Moravskoslezským krajem.

logo_ms    logo_sfdi   

 

Po několikaletém úsilí se obci Petřvald podařilo zrealizovat úpravy v místě křižovatky silnice III/4806, dvou místních komunikací a účelové komunikace u základní školy.

Předmětem projektu byl přesun stávající autobusové zastávky mimo křižovatkový prostor do zálivu, vybudování autobusové zastávky na silnici III/4806 směrem na Trnávku, dobudování oboustranných chodníků, vytvoření dvou parkovacích míst v režimu K + R, nasvětlení přechodu pro chodce, přeložka kabelové přípojky NN k vodojemu, úprava stávajícího veřejného osvětlení, doplnění uličních vpustí včetně nové dešťové kanalizace, vybudování autobusového přístřešku s opěrnou zdí a nezbytné sadové (terénní) úpravy.

Protože stavba byla vzhledem k přeložkám sítí a přísným podmínkám pro bezbariérové řešení finančně náročná, pokusili jsme se získat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V prosinci 2018 jsme podali na fond žádost o příspěvek dle Pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2019. Po povinných náročných konzultacích a doplňování projektu jsme byli úspěšní a dne 30.4.2019 byla naše žádost fondem vybrána k realizaci.

Ve veřejném výběrovém řízení na zhotovitele stavby nejlépe uspěla firma JAPSTAV MORAVA s.r.o., která se zavázala dokončit stavbu do začátku školního roku. Stavba probíhala za minimálního omezení silničního provozu a s maximálním nasazením dodavatelské firmy během celých prázdnin.

Při provádění stavby se vyskytlo několik nepředvídatelných situací, které dodavatel ve spolupráci s obcí operativně vyřešil, tak, aby stavba byla do zahájení školního roku dokončena. To se podařilo, a až na drobné nedodělky byla stavba k 2.9.2019 funkční.

Zřízení chodníku a autobusového nástupiště před domy č.p. 368 a 369 si vynutilo přeložku zatrubněné části příkopy podél silnice III/4806. Stávající zatrubnění bylo v hloubce, která bránila provedení podkladních vrstev chodníku a zastávky. Nové zatrubnění bylo uloženo do větší hloubky a napojeno na stávající kanalizační šachtu. Náklady na přeložku činily cca 198 600 Kč. Tato přeložka byla neuznatelným nákladem pro SFDI, proto jsme požádali o mimořádný příspěvek Moravskoslezský kraj, který nám vyhověl a poskytl nám dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 198 000 Kč.

Nad rámec projektu předloženého k žádosti o poskytnutí příspěvku ze SFDI byl upraven prostor po původní autobusové zastávce, upraveno dno příkopy pro odkalování a vypouštění vodojemu, osazeny směrové sloupky kolem příkopy, za finanční spoluúčasti majitelů byly upraveny vjezdy k jejich rodinným domům.

Celá stavba přispěla k organizaci dopravy a zpřehlednění dopravní situace u základní školy, vymezila dosud neexistující zastávky pro veřejnou autobusovou dopravu, určila bezpečná místa pro přecházení silnice III/4806 a zajistila dvě místa typu K+R pro individuální dopravu dětí do školy. Celá úprava byla provedena tak, aby byl zabezpečen bezbariérový přístup ze zastávek do základní školy.

Celkové rozpočtované náklady stavby                     2 886 452,93 Kč
Celkové uznatelné náklady                                       2 032 435,00 Kč
Příspěvek SFDI                                                         1 727 570,00 Kč
Spoluúčast obce na uznatelných nákladech                304 865,51 Kč
Příspěvek Moravskoslezského kraje                            198 000,00 Kč
Celkové vynaložené náklady stavby                          3 814 430,69 Kč
Náklady obce na stavbu                                             1 888 860,69 Kč

Než obec přistoupila k vlastní stavbě vynaložila v průběhu let 2016 až 2019 další náklady na zpracování různých nutných stupňů projektové dokumentace, na zpracování žádosti o příspěvek ze SFDI, na provedení veřejného výběrového řízení a na správní poplatky ve výši 402 950,00 Kč.


Vytvořeno: 21. 10. 2019
Poslední aktualizace: 21. 10. 2019 10:20
Autor: Správce Webu