CyklotrasyCirkevní památkyPřírodní zajímavostiObčerstveníStravováníSportovní oddíly a klubyDům s pečovatelskou službouObecní symbolyMístní částiHlavní strana

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb., § 5 odst. 1 v aktuálním znění

Obec Petřvald
 1. Oficiální název:
 2. Obec Petřvald
  (úplný název povinného subjektu - Obecní úřad Petřvald)

 3. Důvod a způsob založení:
 4. Základní principy a podmínky na jejichž základě obec vykonává svou činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění. Dle tohoto zákona obec:
  - je veřejnoprávní korporací
  - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  - má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem
  - vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis
  - spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákona a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může obec vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky
  - sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj
  - vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., v aktuálním znění)
  - může vytvářet dobrovolné svazky obcí
  - vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony

  Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které je voleno na 4leté období. Počet členů zastupitelstva pro období 2010 - 2014 bylo stanoveno a zvoleno 15 členů zastupitelstva obce (viz. níže)

 5. Organizační struktura:
 6. Zastupitelstvo obce
  Václav Kološ
  ing. Šárka Fabiánová
  Rudolf Číp
  ing. Pavla Veřmiřovská
  Vladimír Jurák
  JUDr. Miroslav Pavelka
  MVDr. Pavel Drastich
  ing. Václav Moravec, Ph.D
  MUDr. Josef Růčka
  Michal Hekele
  Zdeněk Pexa
  Lubomír Šíp
  RSDr. Karel Šrámek
  Ivana Šindlová
  Tomáš Malý

  Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
  - schvalovat program rozvoje územního obvodu obce
  - schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou
  - schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
  - zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
  - zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
  - rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách
  - delegovat zástupce obce s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast
  - navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání
  - vydávat obecně závazné vyhlášky obce
  - rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  - navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
  - volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce
  - určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  - zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
  - stanovit počet členů rady obce
  - stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
  - zřizovat a zrušovat obecní policii
  - rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
  - rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
  - udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce
  - stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
  - rozhodovat o peněžních plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů

  Zastupitelstvo obce dále rozhoduje
  - nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce
  - poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20.000,- Kč a peněžních darů ve výši nad 20.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce
  - poskytování dotací nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí
  - uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem
  - peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob
  - vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,- Kč
  - zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč
  - dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců
  - postoupení pohledávky vyšší než 20.000,- Kč
  - uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení
  - zastavení nemovitých věcí
  - emise komunálních obligací

  Rada obce
  Václav Kološ - starosta
  ing. Šárka Fabiánová - místostarosta
  MUDr. Josef Růčka - člen rady
  Rudolf Číp - člen rady
  Vladimír Jurák - člen rady

  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat jen stanoví-li tak zákon.
  Radu obce tvoří starosta, místostarostka a další radní do počtu pěti, kteří byli zvoleni zastupitelstvem obce ze svých členů.

  Radě obce je vyhrazeno
  - zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
  - plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2 zákona o obcích - viz. výše)
  - rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
  - vydávat nařízení obce
  - projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce
  - stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích)
  - zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy
  - kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce
  - stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce
  - ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 56 - 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada obce svěřit zcela nebo zčásti přístlušnému odboru obecního úřadu
  - přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi
  - rozhodovat o uzavírání nájemních smluv s mluv o výpůjčce, tuto působnost může rada obce svěřit zcela nebo zčásti příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci
  - stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
  - schvalovat organizační řád obecního úřadu
  - plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem

  Finanční výbor:
  předsedkyně - ing. Pavla Veřmiřovská
  členové - Petra Malá, ing. Martin Rubina

  Kontrolní výbor:
  předseda - ing. Václav Moravec, Ph.D
  členové - Alois Vašica, Lubomír Šíp

  Rada obce zřídila usnesením 13.1/2015 kulturní a sportovní komisi. Její předsedkyní je Ivana Šindlová, členové Ilona Jahodářová, Miluše Malíková, Vladimíra Musilová, Monika Paličková,Zlatuše Čiberová />
  Rada obce zřídila usnesením -------------------

 7. Kontaktní spojení:
 8. Kontaktní poštovní adresa (určená k doručování poštovních zásilek)
  Obecní úřad Petřvald
  Petřvald 1 - Petřvald 175
  742 60 PETŘVALD

  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu (adresa pracoviště)
  Obecní úřad Petřvald
  Petřvald 1 - Petřvald 175
  742 60 PETŘVALD

  Úřední hodiny
  Pondělí,středa 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00
  Pátek nejsou úřední hodiny

  Telefonní čísla
  starosta obce: +420 556 754 252, +420 776164835
  místostarosta: +420 721621666, účetní: +420 556 754 467
  kancelář: +420 556 754 437, 230

  E-mailová adresa,
  obec@petrvaldobec.cz

  E-mailové adresy na zaměstnance
  hyl@petrvaldobec.cz
  jahodarova@petrvaldobec.cz
  malikova@petrvaldobec.cz, kolos@petrvaldobec.cz
  Číslo faxu
  +420 556 720 205

  Adresa internetové stránky
  www.petrvaldobec.cz
  DATOVÁ SCHRÁNKA - ID schránky: ntpb6g4

 9. Bankovní spojení:
 10. Česká spořitelna, a.s.
  pobočka Příbor

  číslo účtu: 1766194309/0800

 11. Identifikační údaj IČO:
 12. IČO: 00298263

 13. Identifikační údaj DIČ:
 14. CZ 00298263

  (organizace je plátcem DPH)

 15. Rozpočet v tomto roce:
 16. Rozpočet obce na letošní rok najdete - Úřední deska obce Petřvald - Rozpočty

 17. Žádosti o informace:
 18. Nejsou žádné oficiální formuláře k Žádosti o informace a jiných podání

  Žádost o informace lze podávat písemně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č.p.175 a to osobně v úředních hodinách nebo poštou. Žádost může být podána také ústně do protokolu


  Písemné žádosti o informace musí obsahovat následující náležitosti:z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, - z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domádá poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
  - žadatel se musí v žádosti identifikovat:
  - fyzická osoba - uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa TP, adresu pro doručování, není li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování.
  - právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

 19. Příjem žádostí a další podání:
 20. Získat informace, podávat žádosti a stížnosti lze prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č.p. 175 a to písemně, osobně v úředních hodinách nebo poštou. Žádost může být podána taky ústně do protokolu


  (Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.)
  Neobsahuje-li žádost údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů ode jejího doručení, rozhodne Obecní úřad o odmítnutí žádosti.  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti, Obecní úřad žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]  Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Obecní úřad žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Obecní úřad mu ji poskytne.
  Nevyhoví-li, byť i jen z části, žádosti, vydá Obecní úřad ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 21. Opravné prostředky:
 22. Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to na adresu úřadu:
  Obecní úřad Petřvald
  Petřvald 1 - Petřvald 175
  742 60 PETŘVALD

  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.

 23. Formuláře:
 24. Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě a nebo ke stažení v rubrice úřední deska a místní správa-obecní úřad.

 25. Popisy životních situací naleznete na následujících odkazech:
  •Portál veřejné správy České republiky - portal.gov.cz >
  •Ministerstva vnitra - Občan na úřadě - www.mvcr.cz >
  •Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz >
 26. Nejdůležitější předpisy:
 27. Najdete zde

 28. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 29. ke stažení zde

 30. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 31. ke stažení zde

 32. Seznam organizací zřizovaných obcí:
 33. Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o.

DALŠÍ INFORMACE: Petřvald

Z KALENDÁŘE AKCÍ:


Zveřejněno 22.04.2003 v 13:30 hodin
Cyklotrasy
Stravování

Obecní úřad obce Petřvald
Petřvald 175
742 60 Petřvald
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 754 252
(+420) 556 754 437
fax: (+420) 556 720 205
http://www.petrvaldobec.cz
e-mail: obec@petrvaldobec.cz
ID datové schránky: ntpb6g4


FIRMY V NAŠÍ OBCI


Czech POINT

Policie ČR

::  Oficiální stránky obce jsou součástí systému   Doménové koule ® ::